Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

A pojmovi

AC-3

Digitalni surround zvuk razvijan u Dolby(tm) laboratorijima. 5.1 kanalni sistem sastoji se od 5 diskretnih kanala – lijevi, desni, centar, stražnji lijevi i stražnji desni uz subwoofer koji pokriva najniže bass frekvencije. Budući da ljudsko uho nije osjetljivo na smjer dolaska niskih frekvencija dostatan je jedan pravilno pozicioniran subwoofer. Kako bi se dekodirao AC 3 kanal potrebno je posebno pojačalo/reciever. AC 3 sistem je također dostupan uz digitalnu video opremu za snimanje i playback kao što je DVD.

ACC

Automatic Chroma Correction. Sistem ugrađen u VCR i TV-e za automatsko podešavanje razine saturacije boja. Većina ACC sustava mjeri amplitudu Color Bursta i koristi ju kao referencu. Budući da je sustav automatiziran dolazi do pogrešnog prikazivanja razine boja - sivkasta scena se može prikazati previše obojana ili scena bogata bojama može postati blijeda.

Active Video

Dio video signala vidljivog na ekranu.

Adaptive Comb Filter

Comb filter koristi tehnologiju prilagodbe koja dinamički mijenja operacijske parametre koji pratre promjene u slici.

ADC Analogno -Digitalni konverter

Uređaj koji pretvara analogni signal u digitalni. Proces se može uraditi sa različitim stupnjem točnosti. Konverzija signala ovisi o dva važna čimbenika – samplingu i bitovima. Korištenjem više razine sampliranja i bita postiže se preciznija reprodukcija. Do nedavno najćešča brzina sampliranja 4xFsc - 17.7 Msamples/sec za PAL 14.3 Msamples/sec za NTSC). Danas standardi odašiljanja iznose 13.5 Msamples/sec za luminance signal. Industrijski video signali su digitalizirani na 10-bita preciznosti (1024) ili 12 bita. Hi-fi audio signali su samplirani na (44 kHz, 96 kHz, 128 kHz, sa točnosti od 16, 32, odnosno 64 bita.

AES/EBU

Digitalni audio standard usvojen od strane Audio Engineering Society i European Broadcasting Union. Digitalni dvokanalni signal najćešće sampliran na 44.1 kHz. Dva seta 4-bitnih informacija su uključena u prijenos podataka (jedan set se dodaje 20-bitnom audio signalu kako bi tvorio 24-bitni sustav).

AGC

Automatic Gain Control. Elektronski sklop koji osigurava predefiniranu fiksnu razinu izlaznog signala, kompenzirajući različite razine ulaznog signala. Koristi se u audio, videu i radio opremi kako bi se osigurala jednaka razina izlaznog signala. Niski signali se pojačavaju do željene razine, dok se visoki signali prilagođavaju na prosječnu željenu razinu. Automatic gain control ima tendenciju uvođenja audio“noisa“ i „hissa“ u audio kanale. U sofisticiranoj opremi najčešće ima opcija manualnog podešavanja i kontrole gaina.

Alarm Camera Scanner

Elektronički uređaj često korišten u sigurnosnim instalacijama za nadgledanje većeg broja video kamera pozicioniranih na širem području s mogućnosti automatskog skeniranja i pregleda na jednom ekranu.

Aliasing Noise

Nuspojava nastala prilikom konverzije analognog signala u digitalni ukoliko je sampling rate ADC konvertera duplo manji nego najviša frekvencija komponente unutar digitalnog signala ili jednog od njegovih harmonika.

Alpha Channel

Alfa kanal je posebni kanal za prijenos podataka koji se prenose uz originalnu boju ili video informaciju. Koristi se kako bi specificirala Alpha vrijednost za svaki obojani pixel kako bi što bolje kontroliralo mješanje i stapanje slika. Vrijednost Apha kanala varira od 0 do 1.

Alpha Mix

Stapanje i mješanje slika temeljeno i kontrolirano pomoću protoka podataka Alpha kanala.

Amplitude Modulation - Moduliranje amplituda

AM se koristi prilikom prijenosa signala niske frekvencije. Signal niske frekvencije mijenja amplitudu RF signala, te se ponovno obnavlja kod primatelja. Video koji se odašilje ovim putem ( on air TV) također koristi ovaj sistem. Neke radio stanice također koriste AM odašiljanje signala uz superiorniji FM sustav.

Analogni Monitor

Video monitor koji prima analogni signal. Takvi monitori primaju više tipova signala što ih čini fleksibilnima. Među njima su RGBS, YC,YUV i različite kombinacije ovih standarda. Signal koji se prenosi na analogne monitore varira između 0 i 1 volta i prenosi se 75-ohmskim koaksijalnim kablom.

Analogni Video Signal

Izlazna razina signala varira kao kontinuirana funkcija ulaznog signala, dok su vrijednosti prenesene informacije uvijek u već definiranim granicama. Kada je luminance signal visok(1 V) slika je svijetla. Kada je signal nizak (0.1 V) slika je tamna. Na 0 V slika je kompletno crna. Radi usporedbe TTL digitalni signal se razlikuje po predefiniranim granicama signala od 0 ili 5 V i ne varira kao analogni video signal.

Ancillary Data

Podaci dodani toku digitalnih video podataka isadrže informacije o ugrađenoj vrijednosti digitalnog audia, kontrolnog signala i slično..

Animacija

Originalno kreiranje pokreta postignutog korištenjem niza različitih crteža u kontinuiranoj sekvenci. Danas se animacije rade uz pomoć računala i prigodnog softvera. Konačni proizvod računalne animacije se može integrirati u videosnimke i videoprodukciju pomoću odgovorajučće opreme.

ANSI

American National Standards Institute.

Antialiasing

Antialiasing je postupak koji koristi filteriranje i uglađivanje kako bi eliminirao smetnje. Postupak uglavnom koristi low pass filtriranje procesiranog signala.

Aperture

Prilagoda koje utječe na količinu svijetla koje ulazi u kameru. Aperture ili Iris se mjeri u F-stopovima. Manja razina F-stopa znači da više svjetla dopire do optičkih uređaja u kameri.

APL

Mjera razine prosječnog video osvjetljenja izraženog kao postotak od maximalne razine bijele. Kada je APL nizak slika je tamna, dok u slučaju visokog APL-a slika je svijetla.

Aspect Ratio

Omjer širine i visine slike TV ekrana. Na normalnom TV-u ili monitoru taj omjer iznosi 4:3, aspect ratio HDTV i IDTV/EDTV iznosi 16:9 i sliči omjeru u kino dvoranama (Widescreen), Novi TV sustavi podržavaju 4:3 i 16:9 aspect ratio (PAL PLUS).

ATV

Napredna televizija. Sustav digitalne televizije koji sadrži standardne, napredne i HD verzije.

Audio

Pripadajuće frekvencije uobičajenog zvučnog vala (15 to 20000Hz). Audio je do nedavno bio zanemaren u procesu snimanja i procesiranja videa. Često je prilikom dupliranja i poboljšanja videa dolazilo do padanja razine kvalitete zvuka. Novi VCR, TV sustavi koriste Hi-Fi kvalitetu signala i opremljeni su sa dekoderima za DOLBY SURROUND, AC 3 i ostale trodimenzionalne uređaju za kodiranje zvuka.

Audio Bandwidth

Raspon audio frekvencija preko kojih pojačalo ili reciever pruža izlazni signal. Što je veći audio bandwith veća je kvaliteta zuvka. Najviša praktična frekvencija za ljudski sluh iznosi 20 kHz. Audio pojačala koja su u mogućnosti pružiti ravni odaziv do 20 kHz mogu vjerno reproducirati audio ili video snimku.

Audio Dub

Značajka korištena prilikom editiranja videa, a znači dodavanje, mjenjanje ili mixanje audio signala s originalnim zapisom bez utjecaja na sliku. Specijalne kontrole i konektori su dostupni u ovu svrhu na nekim kvalitetnijim video snimačima. U slučaju da dubbing nije moguć ili je ograničen zbog hardvera, moguće je uraditi eksterni audio dubbing pomoću audio/&video procesora.

Audio Editing

Kombiniranje audio materijala različitog podrijetla u jedan kontinuirani komad. Npr. kada se zvučni zapis dodaje videomaterijalu, različiti pozadinski zvukovi kao što je glazba mogu se dodati kako bi se pojačao dojam određene scene u filmu. Audio korekcija se može izvršiti prilikom video editiranja. Audio equalization*, audio noise reduction*, Dolby* encoding, su funkcije na mnogim kvalitetnim editorima.

Audio Equalization

Audio postupak koji raščlanjuje audio spektar na frekvencije kako bi kompenzirao razinu audio promjena. Uz to omogućuje korisniku kontrolu (pojačivanje ili rezanje) pojedinih frekvencija. Glavna uporaba audio equilizera je kompenzacija neadekvatne akustike prostora. Još jedna važna uporaba audio eq je revitalizacija snimaka loše kvalitete kako bi se dobio originalni zvuk.

Audio Exciter

Audio sklop dostupan u kvalitetnoj audio opremi dizajniran za reprodukciju harmonika audio signala koji su izgubljeni prilikom procesa snimanja. Korištenje audio excitera za ponovno kreiranje izgubljenih harmonika stvara krčeći zvuk. Ovaj efekt je različit od normalnog probijanja visokih frekvenicija koje nastaju. Audio exciting je dostupan samo na specijalnim uređajima za korekciju zvuka.

Audio Mixing

Spajanje dva ili više audio signala radi stvaranja novog signala koji se često koristi za audio dubbing. Audio mixing zahtjeva da se svi korišteni audio kanali pojačaju na istu razinu. Kako bi se signal mikrofona uspojio sa line-level ulazom mikrofon se mora prije pojačati do iste razine kao i line level signal. U procesiranju videa, audio mixing se koristi za ubacivanje pozadinske glazbe iza dijaloga, kao i za cross fading gdje jedan signal se stišava dok drugi postaje dominantan.

Audio Noise

Hiss ( visoko frekvencijska buka) ili hum (nisko frekvencijska buka koja dolazi zbog frekvencije strujnog kruga ili harmonika) koji je čujan na audio i video opremi rezultat je loše kontrole signala ili razlike između audio opreme i medija.

Audio-follow-video Switcher

Tokom video produkcije video signal uobičajeno prati i audio signal. Ponekad tokom izmjene i proceseranja signala audio signal se odvaja od video signala. U tim slučajevima nastaje situacije gdje se zasebno treba obraditi svaki signal zasebno. Audio follow video je postupak pomoću kojeg se oba signala simultano prebaciju u audio video prijemnik za obradu.

Audio-Video

Termin često vezan za kanale na TV ili video opremi koja je posebno dizajnirana kako bi prihvatila VCR audio signal.

Audio-Video Combiner

Uređaj koji spaja audio i video signal. U analognom svijetu uređaj koji modulira audio signal na nositelju visoke frekvencije i mixa sa video signalom za prijenos putem jednog kabla. U digitalnom svijetu opisuje uređaj koji ugrađuje audio signal s digitalnim video signalom.

Automatic Noise Gate

Jedinstvena značajka dostupna samo na Kramer opremi koja pruža automatsko sprečavanje nastanka smetnji tokom poboljšanja video signala.

AV

Audio/Video

AVI

Audio Video Interleaved. Format računalne animacija korišten u Microsoft Video za Windowse. Format spaja video frejmove i sinhronizirani audio u jednu datoteku. Klipovi generirani u avi formatu su pogodni za playback na PC-ima i neovisni o rezoluciji ekrana.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice