Pregled pojmova

DAS Audio RAM audio Shure JBL Guil Geni electronics Sanyo Barco Neo-neon

F pojmovi

Fading

U videu pojam fading označava namjerno smanjenje slike dok ne postane potpuno crna. Često se koristi za naglašavanje umjetničkog dojma u video produkciji. U audiu fading označava postepeno smanjivanje audio signala dok u potpunosti ne nestane.

FCC

Federal Communications Commission. Komisija Američke vlade koja donosi pravila i zakone o komunikaciji.

Fiber optics –optička vlakna

Medij za prijenos analognih i digitalnih signala koji se sastoji od prozirnih vlakana. Koriptenje optičkih vlakana omogućuje visoku električku izolaciju izmedju pošiljatelja i primatelja kao i imunitet na elektromagnetske i statičke smetnej. Gubitak signala je manji nego pri korištenju koaksijalnih kablova i zato se često koristi za prijenos signala na velike udaljenosti.(1000+ km)

Firewire

Univerzalno sučelje i protokol razvijen od strane Applea i objavljen od strane Institute of the Electrical and Electronics Engineers. Ovaj standard omogućuje interakciju digitalnih kamer, VCR-a, CD-romova, hard diskova, grafičkih kartica i sustava za editiranje. Prijenos podataka od 100Mbit/sec se jednsotavno postiže kao i audio/video sinkronizacija.Uz to ovaj standard omogućuje "hot swapping" ulaza i izlaza.

FLI/FLC

Sekvence animacije kreirane pomoću Autodesk(tm) sofvera kao što su Animator(tm) ili Animator Pro. FLI/FLC datoteke sadrže seriju uzastopnih komprimiranih frejmova ili slika koje tvore animacijsku sekvencu. Format se koristi za računalno generirane animacije i video klipove.

Flicker

Vizualna smetnja povezana sa interlacingom video polja koja je vidljiva kao male vibracije na ekranu. Flicker postoji i pri prikazivanju statičkih slika na ekranu kao i kada se računalno generirani text prenosi na video. Loša digitalna obrada slike i upotreba slabih konvertera može stvoriti flicker.. Postoji više tehnika kojim se može minimalizirati pojava flickera kao što su filtriranje i sl.

Floppy Disk

Magnetski uređaj za pohranu podataka korišten u računalima. Floppy diskovi pohranjuju digitalne podatke, text, grafike i računalne programe. Postoje dvije osnovne veličine FD od 5 ¼ inča i 3 ½ inča. Floppy diskovi su gotovo u potpunosti zamjenjeni sa novimmedijima kao što su CD-i i DVD-i zbog svojeg velikog kapaciteta. Floppy diskovi se koriste za boot računalnog sustava.

Format (video)

Vlada velika raznolikost video formata od - 4mm, 8mm, 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inc i sl..; Format signala - kompositni, YC i komponentni video signal; i po operacijama -analogni ili digitalni. Također svi formati postoje u PAL, NTSC i SECAM standardima i njihovim podstandardima. TO sve govori da studio koji se bavi video produkcijom treba imati veliki raspon uređaja i opreme kako bi mogao kvalitetno raditi sa svim formatima.

Four Fsc (4fsc)

Omjer sampliranja kompozitnog video signala kao nositelja višestrukih frekvencija boje. PAL 4Fsc iznosi otprilike 17.73 MHz, a zaNTSC oko 14.31MHz.

Four:four:four (4:4:4)

Pojam koji se koristi u digitalnom komponentnom video formatu i sučelju. Opisuje 3 puna bandwith kanala kao što su R,G,B gdje je svaki digitaliziran na 4 Fsc-a.

Four:two:two (4:2:2)

Pojam koji se koristi u digitalnom komponentnom video formatu i sučelju. 4:2:2 označava omjer razine sampliranja kanala luminance (4xFsc*, 13.5 Ms/s) naspram omjera sampliranja dva kanala boje(2xFsc 6.75 Ms/s). Sampliranje informacija o bojama na nižim razinama je dopušteno radi ograničenog bandwitha za informacije o bojama. Ovaj format je jedan od preporučenih od strane CCIR 601..

Four:zero:zero (4:0:0)

Jednobojni video format koji se koristi u video produkciji.

Frame Synchronizer

Elektronički uređaj koji koristi digitalnu tehnologiju sa više video ulaza. Sinhronizira i i genlocka sync i boju na jedinstveni input. Nakon sinkronizacije moguće je spajanje video slike.

Freeze Frame

Postupak kojim se zamrzava i „hvata“ TV/video frejm na ekranu.

Frequency Modulation – modulacija frekvencije

Kada signal niske frekvencije modulira frekvenciju RF signala više frekvencije postupak se naziva modulacije frekvencije ili FM. Ovaj sustav je u širokoj upotrebi za odašiljanje radio signala zbog zvoje visoke kvalitete. FM se koristi i u videu kako bi se snimio signal na videovrpcu. FM signal je manje izložen smetnjama i zato se koristi u opremi više kvalitete.

Frequency Response – frekvencijski odaziv

Maksimalni bandwith signala koji može podnijeti elektronički uređaj i mjeri se po kvaliteti reprodukcije različitih ekstremnih frekvencije unutar veze. Ako je frekvencijsko odaziv vieo procesora adekvatan ne postoji sumnaj u mogući gubitak kvalitete ili gubitak detalja ili boja.If U reprodukciji Hi-Fi audia frekvencijski odaziv bi trebao dosegnuti 20,000 Hz što je limit sluha ljudskog uha. Frekvencijski odaziov ne mjeri samo ekstreme frekvencija već i njihovu linerarnost i vjernost kroz cijeli spektar.

Frequency Synthesis

Termin koji se koristi pri prijenosu radio frekvencija u svrhu generiranja stabilnog signala visoke frekvencije. Korištenjem povezanih sklopova moguće je generirati širok spektar signala visokih frekvencija iz istog oscilatora niske frekvencije.

Front Porch

Dio kompozitnog video signala između kraja aktivne linije i ruba horizontalnog synca.

Pojmovnik
sačuvaj adresu ispis stranice